Wêr kinne jo as FNP-lid op rekkenje?

 

button lid

Meiprate en beslute  

 

Sprek- en stimrjocht op ledegearkomsten.
As FNP-lid kinne jo jo persoanlike miening oer politike fraachstikken nei foaren bringe op FNP- ledegearkomsten (provinsjaal en gemeentlik).

 

Nijs oer de FNP: de Frijbûtser

7 kear jiers krije jo it partijblêd ‘Frijbûtser’

 

Goedkeape partij
De minimum kontribúsje is € 27,50 yn 't jier. Foar húsgenoaten (it 2e lid yn ien gesin) en leden jonger as 27 jier jildt in minimumbydrage fan € 16,00 yn 't jier. De kontribúsje wurdt jierliks op basis fan de ynflaasje oanpast.

 

No fergees: Fryske staveringskursus
De FNP organisearret elk jier foar syn leden in AFUK-staveringskursus. As jo lid wurde, krije jo ek fergees de kursus oanbean!

Genôch reden om lid te wurden. Folje it formulier yn mei it formulier op dizze link.2021 FNP Fryslân - Disclaimer