Jan Willem Tuininga - Fraksjefoarsitter


Jan Willem Tuininga 2022

Wenplak: Stiens

 

E-Post: jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

 

Tillefoan: 06 42149336   
Lyda Veldstra-Lantinga - Riedslid


Lyda Veldstra Lantinga

Wenplak: Grou 

 

E-Post: lyda.lantingaleeuwarden.nl

 

Tillefoan: 0566-624360 
Hinke Roorda - Riedslid


Hinke Roorda

Wenplak: Ljouwert

 

E-Post: hinke.roordaleeuwarden.nl

 

Tillefoan: 06 51429959   
Folkert Dijkstra - Stipefraksje


Folkert Dijkstra

Wenplak:Stiens

 

E-Post: folkert.dijkstraleeuwarden.nl

 

Tillefoan: 058-2573713 
Edward Kooistra-Bahnerth - Stipefraksje


Edward Kooistra Bahnerth

Wenplak: Ljouwert

 

E-Post: edward.kooistraleeuwarden.nl

 

 Iepen fraksjegearkomsten 

De fraksje komt alle moandeis - útsein de skoalfakânsjes - om 19:00 oere byelkoar op it stedhûs oan it Hofplein yn Ljouwert. Jo binne wolkom oant 19:30. Wol graach jo kommen yn 't foar trochjaan oan fraksjefoarsitter,

Jan Willem Tuininga: jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

  
2022 FNP Fryslân - Disclaimer