07-11-2017 - Fryslân: FNP: mear ynsette op geotermy
De FNP sil kommende woansdei yn de Steategearkomste pleitsje foar mear ynset op geotermy yn Fryslân. Neffens berekkenings fan de TU Twente kin geotermy yn 2050 soargje foar sa'n 25% fan de takomstige enerzjy-opbringst yn Fryslân

17-05-2017 - Fryslân: Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje
FNP Senator Hindrik ten Hoeve fan de OSF is ‘not amused' oer de wetsútstellen oer de fosfaatreduksje

18-12-2016 - Ljouwert: Nijsbrief Folluk! fan desimber 2016
Yn dizze nijbrief in weromblik op 2016 en in foarútblik op 2017 troch Bestjoer en Fraksje van FNP Ljouwert

12-12-2016 - Fryslân: Frijbûtser desimber no online
Nijjiersgearsit 7 jannewaris 2017 Old Dutch yn De Westereen

03-06-2016 - Nijsbrief Folluk! fan juny 2016
Yn dizze Folluk! In artikel fan Albert Selderust oer de wurkbesite oan Cambuur, wurde de stân fan saken fan de gemeentelike weryndieling werjûn. In oprop om mei te dwaan yn de PR-kommisje en de foaroankundiging fan it ledereiske.

22-04-2016 - Fryslân: Frijbûtser fan april no online
Motivaasje en enerzjy út it EFA-kongres 2016

08-01-2016 - Nijsbrief Folluk! Desimber 2015
Pier Tilma oer de ynfloed fan de FNP yn de Ried en oer it gebrek oan oandacht foar foarsjennings yn de doarpen lykas sportakkommodaasjes.
Lyda Veldstra oer besite oan de opfang fan flechtlingen yn it WTC.
Albert Seldenrust oer syn besite by de Dairy Campus.
Nynke Beetstra oer it ledereiske nei Grou en omkriten en de de folgjende gemeentlike weryndieling.

07-01-2016 - Nijsbrief Folluk! April 2015
Yn dizze nijsbrief: Ledereiske, Nijjiersgearsit, behâld platanen foar stasjon, namme iishal, steateferkiezings en fernijing fan de FNP websiden

16-07-2014 - Nijsbrief Folluk! simmer 2014
In nij ôfdielingsbestjoer en fersterking foar de riedsfraksje

02-09-2013 - Nijsbrief Kampanje septimber 2013
Minder Den Haach mear Fryslân - kampanjestart yn Warten

28-08-2013 - Nijsbrief Boarnsterhim July 2013
FNP bringt winsken Boarnsters yn kaart

24-01-2012 - Nijsbrief Folluk! fan jannewaris 2012 is út
Pier Tilma: Parnas, kieze jo foar kultuer of minima belied?

15-05-2011 - Nijsbrief Folluk! maaie 2011 is út
Pier Tilma: fan Parnas nei kultuer koöperaasje

22-12-2010 - Nijsbrief Folluk! desimber 2010 is út
Pier Tilma: 'tel jo segeningen'

30-09-2010 - Nijsbrief Folluk septimber 2010 is út
Pier Tilma oer besunigingen en mienskipssin, nijs fan de fleanbasis en koart ferslach fan de ledegearkomste

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer