Beliedskader Wenje op de doarpen

"Dit docht ús goed." (Jan-Willem)

Ofrûne woansdei besprutsen wy yn de riedseal it nije beliedskader Wenje op de doarpen.

In wichtich stik wêryn't de mooglikheden foar wentebou op de 35 doarpen fan gemeente Ljouwert wiidweidich besprutsen wurde.

It beliedskader is oannommen, tegearre mei it folgjende amendemint en de folgjende moasjes dy't sawat unanym oernommen binne troch de ried:

-Meer ruimte voor woningbouw op de dorpen

-Knarrenhof en andere woonvormen voor senioren

-Help het dorp op weg met het bouwen van woningen

-Evaluatie beleidskader Wonen op de dorpen

-Tijdelijke woningen

 

Jan-Willem: "FNP Ljouwert stipet al dizze ynbring. Wy binne der hiel wiis mei dat alle partijen yn de Ljouwerter gemeenteried en it kolleezje einliks it belang sjogge fan wentebou op de doarpen. Dit docht ús goed."

 

Alle ynfo lêze of de riedsgearkomste weromsjen kin hjirre.

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer