Moasje Dielmobiliteit

"Prachtich, sûnder tsjinstim oannaam!" (Hinke )

Us moasje ‘oanpassing fergunningskader Dielmobiliteit' is sûnder tsjinstim oannaam!
Hinke: "Benammen de trochgong fan 90cm kinne minsken mei in rolstoel, scootmobiel en minsken mei in blyngeleide hûn net mei út de fuotten. Wy fersykje it kolleezje dan ek de 90cm trochgong, te ferfangen troch 120cm, ek nei winsk fan de wurkgroep Tagonklikens."


Dielscooters

2023 FNP Fryslân - Disclaimer