Rêchbonke

"De wierheid hat in skel lûd." (Jan-Willem Tuininga)

Justerjûn behannele de Ljouwerter gemeenteried it nagelnije koälysje-akkoart foar gemeente Ljouwert fan Grienlinks, PvdA, Gemeentebelangen en it CDA.
Folle wurden hoege hjir net smoarch oan makke te wurden, mar; FNP Ljouwert is net yn it kolleezje kaam om't wy ús ferkiezingsbeloftes net ynleverje.
Us rêch bliuwt rjocht.

"De wierheid hat in skel lûd, de grutste ferliezers bliuwe oan set en de ferkiezingsútslach is negearre," seit Jan-Willem Tuininga.

Ruggengraat
Gisteravond behandelde de Leeuwarder gemeenteraad het gloednieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Leeuwarden van Groenlinks, PvdA, Gemeentebelangen en het CDA.
Veel woorden willen we hier niet aan besteden, maar; FNP Ljouwert is geen coalitiepartner geworden omdat wij onze verkiezingsbeloftes niet inleveren.
De rug blijft recht.

"De wierheid hat in skel lûd, de grootste verliezers blijven aan de knoppen draaien en de verkiezingsuitslag wordt genegeerd," zegt Jan-Willem Tuininga.

287621117 396055209207903 8653321805930403950 n

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer