Ynstallaasje

Nei it daverjende sukses yn gemeente Ljouwert fan de ôfrûne gemeenteriedsferkiezings sprutsen Hinke Roorda, Jan-Willem Tuininga en Janneke de Boer fan ‘e jûn de wurden ‘Dat ferklearje en ûnthjit ik' út. Us keazen riedslid Lyda Veldstra-Lantinga wurdt, troch yngripende persoanlike omstannichheden, op in letter momint ynstallearre. Rinne jim tsjin saken oan, moat it oars; lit it ús witte!
En no? Oan it wurk!

NEDERLANDS | Installatie
Na de klinkende uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in gemeente Ljouwert spraken Hinke Roorda, Jan-Willem Tuininga en Janneke de Boer vanavond de woorden ‘Dat ferklearje en ûnthjit ik' uit. Ons gekozen raadslid Lyda Veldstra-Lantinga wordt, door ingrijpende persoonlijke omstandigheden, op een later moment geïnstalleerd. Loop je tegen dingen aan, moet het anders; laat het weten!
En nu? Oan it wurk!

Foto's: PDF-Grafie.nl Installatie

2022 FNP Fryslân - Disclaimer