Jiergearkomste

Grand Café De Smalle Brug Stiens wie justerjûn the place to be; leden, bestjoer en fraksje FNP Ljouwert stutsen de koppen bymekoar. Fansels foar de brûklike saken mar ek om it ôfrûne kampanjejier, de útslaggen en de ynformaasjeperioade te bepraten. Fraksjelieder Jan-Willem naam elts mei troch it hiele proses en de joecheistimming nei 16 maart; in histoaryske dei foar de FNP yn gemeente Ljouwert!

 

Blommen wiene der foar Grieteloek Hansma-Kingma dy't ôfskied naam as bestjoerslid en we klapten foar alle stipers, frijwilligers en oare ûnmisbere skeakels yn kampanjetiid. Sûnder minsken ferjitte te wollen neame wy hjirre kampanjelieder Herman Gaarman, Danny de Gries foar de fideobewurking en Tjerk de Jong Fotografie - Jeannette de Groot foar de kampanjebylden; hartstikkene bedankt!

 

Wolst ús dielhawwer meitsje fan saken dytst graach oars sjochst; lit it ús witte.

 

NEDERLANDS | Jaarvergadering

Grand Café De Smalle Brug Stiens was gisteravond the place to be; leden, bestuur en fractie FNP Ljouwert staken de koppen bij elkaar. Uiteraard kwamen de reguliere zaken aan de orde, maar ook het afgelopen campangejaar, de uitslagen en de informatieperiode werden besproken. Fractieleider Jan-Willem vertelde iedereen over dit proces en de jubelstemming na 16 maart; een historische dag voor FNP Ljouwert in gemeente Ljouwert!

 

Bloemen waren er voor Grieteloek Hansma-Kingma die als bestuurslid afscheid nam en we applaudisseerden voor alle sponsoren, vrijwilligers en andere onmisbare schakels in campagnetijd. We willen niemand vergeten te bedanken, maar we noemen hier graag campangeleider Herman Gaarman, Danny de Gries voor de videobewerking en Tjerk de Jong Fotografie - Jeannette de Groot voor de campangebeelden; ontzettend bedankt!

 

Wil je ons deelgenoot maken van zaken die je graag anders ziet; laat 't ons weten.

277887550 942509616435250 475454177919299391 n

2022 FNP Fryslân - Disclaimer