Ofskied

TANK
Fan ‘e jûn naam, njonken 19 oare riedsleden, ús Irene van Breemen-Schneider ôfskied fan har wurk as folksfertsjintwurdiger yn de Ljouwerter gemeenteried.
Sûnt 2020 fuortsterke Irene de FNP fraksje en makke se fan it duo in trio. Irene hat har altyd sterk makke foar it wolwêzen fan âlderein en foar it bestrieden fan earmoed. Irene we sille dy binnen en bûten de riedseal bot misse, alle leafde en gelok fan de wrâld tawinske! Tankewol!

BEDANKT
Vanavond nam, samen met 19 andere raadsleden, onze Irene van Breemen-Schneider afscheid van haar werk als volksvertegenwoordiger in de Leeuwarder gemeenteraad.
Sinds 2020 versterkte Irene de FNP fractie en maakte ze van het duo een trio. Irene heeft haar altijd sterk gemaakt voor het welzijn van ouderen en voor het bestrijden van armoede. Irene, we zullen je binnen en buiten de raadszaal erg missen, alle geluk & liefde van de wereld toegewenst! Bedankt!

Irene

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer