Gemeenteriedsferkiezings 2022 | In boppeslach

TANK

Mei 4 sitten de gemeenterie yn; FNP Ljouwert hat mear grûn ûnder de fuotten as ea. Niks gjin bûtenspul mar in boppeslach. Wy binne thús en teplak mei tank oan jim stim!

Mei de hertlike lokwinsken ek foar GroenLinks Leeuwarden, Gemeentebelangen Leeuwarden, Lijst058 en de PvdA Leeuwarden!

 

Utdek hjir alle sifers.

Lês hjir mear oer de provinsjale útslaggen. 

BEDANKT
Met 4 zetels de Leeuwarder gemeenteraad in: FNP Leeuwarden staat steviger dan ooit. Niks geen buitenspel maar een boppeslach. We zijn thuis met dank aan jullie stem!
Van harte gefeliciteerd ook Groenlinks Leeuwarden, Gemeentebelangen Leeuwarden, Lijst058 en PvdA Leeuwarden!


Ontdek hier alle cijfers.
Lees hier meer over de provinciale uitslagen.

 

275726910 407464761187914 4603296490163575312 n

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer