Program 2022-2026

"Net sizze, mar dwaan!" (Jan-Willem Tuininga)

FRYSK | Yn it pdf hjirûnder is it program fan FNP Ljouwert foar de gemeenteriedferkiezings fan 2022 te finen. Hast fragen oer stânpunten, foarstellen of oare relevante saken dan kinst kontakt sykje mei it bestjoer of de fraksje  fan FNP Ljouwert.

 

NEDERLANDS | In onderstaande PDF vind je het programma van FNP Leeuwarden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Mocht je vragen hebben over standpunten, voorstellen of andere relevante zaken dan kan je contact opnemen met het bestuur of de fractie van FNP Ljouwert.     


Downloads:
Ferkiezingsprogram FNP ljouwert 20222026.pdf

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 FNP leeuwarden.pdf 2022 FNP Fryslân - Disclaimer