Goedkeape kaugom

De hiele Lelylinelobby is as in goedkeap stikje kaugom, it liket earst hiel wat mar nei twa kear kôgjen smakket it net mear. Ofrûne dagen te lêzen yn it Deiblêd en de Ljouwerter, in opinystik út namme fan alle FNP Fryslân listlûkers. Lêst it hjir online.

NEDERLANDS | De Lelylijnlobby is net een goedkoop stuk kauwgom, het lijkt heel wat maar na twee keer kauwen zit er geen smaak meer aan. Afgelopen dagen te lezen in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant, een opiniestuk namens alle FNP lijsttrekkers. Lees het hier online.

FNP 2 2021 pdf grafie138

2022 FNP Fryslân - Disclaimer