Krystattinsje

𝘍𝘙𝘠𝘚𝘒 | De F(l)ammen fan de FNP Ljouwert wiene 16 desimber op besite yn krystdoarp Wielenpôlle!

Wy hawwe in protte respekt foar al dizze frijwilligers, sa prachtich allegearre. Us froulju hawwe in moaie donaasje jûn foar al it goeie wurk, wêr't safolle minsken fan genietsje.

Moandei 20 desimber brochten Rinus Pel en Edward Kooistra-Bahnerth foar de 5de kear wat lekkers by minsken dy't it minder breed hawwe. Yn gearwurking mei Echte Bakker Nico & Aeltsje de Groot stypje wy as FNP Ljouwert dit moaie inisjatyf.

  

𝘕𝘌𝘋𝘌𝘙𝘓𝘈𝘕𝘋𝘚 | De dames van FNP Ljouwert gingen donderdag 16 december op bezoek in Kerstdorp Wielenpôlle!

We hebben veel respect voor alle vrijwilligers, wat is het weer prachtig geworden. Onze dames brachten een mooie donatie voor het fantastische werk, waar zoveel mensen van kunnen genieten.

Maandag 20 december brachten Rinus Pel en Edward Kooistra-Bahnerth voor de 5de keer op rij iets lekkers bij mensen die het minder breed hebben. In samenwerking met Echte Bakker Nico & Aeltsje de Groot  ondersteunen wij als FNP Ljouwert dit mooie initiatief.

Krystaksje2022 FNP Fryslân - Disclaimer