Projekt Diftar mislearre

Foar it kommende jier is it Ljouwerter DIFTAR projekt mislearre. FNP Ljouwert bliuwt ek nei 2022 TSJIN DIFTAR.

Diftar

Update 01-12-2021

FNP hat it by it rjochte ein
DIFTAR giet NET wurkjen - Minsken sûnder auto en ûnder oare in protte âlderen dy't grofvuil ophelje litte, betelje kommend jier de haadpriis as it oan boargemaster en wethâlders leit...

 

Ljouwerter Krante: "Wie vaak grof afval laat ophalen in de gemeente Leeuwarden, is volgend jaar fors duurder uit. Wie een derde keer iets laat ophalen, betaalt straks €62,-, terwijl dit nu nog €10,- kost." 

De FNP; foar dysels, foar dyn bern, foar dyn beppe en foar dyn buorman.


Berjocht 24-11-2021
De fraksje fan FNP Ljouwert is bliid dat de ynfiering fan de DIFTAR yn gemeente Ljouwert foarearst mei in jier útsteld wurdt. As FNP'ers sjogge wy hjir net raar fan op; ek yn in protte oare gemeentes is de DIFTAR (ôfkoarting foar gedifferentieerde tarieven) gjin sukses.

Fansels binne wy wól foarstanner fan it better skieden en ferminderjen fan ôffal; wy hoopje dat der yn nije diskusjes en debatten romte komt foar nije ideeën en benammen ynspraak fan de ynwenners fan gemeente Ljouwert. Wy hoopje dat it kolleezje hjir iepen foar stiet.

NEDERLANDS | Project DIFTAR mislukt
Voor 2022 is het Leeuwarder DIFTAR project mislukt. FNP Ljouwert is ook ná 2022 TEGEN invoering van DIFTAR.

De fractie van FNP Ljouwert is blij met het feit dat de DIFTAR binnen gemeente Leeuwarden vooreerst is uitgesteld. Als FNP'ers kijken wij hier niet van op; ook in veel andere gemeentes is de DIFTAR (afkorting voor gedifferentieerde tarieven) geen succes.

Vanzelfsprekend zijn wij wél voorstander van een betere afvalscheiding en het verminderen daarvan; wij hopen dat het college in nieuwe discussies en debatten ruimte biedt voor nieuwe ideeën en vooral voor inbreng van de inwoners van onze gemeente.

DIFTAR?
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden.2021 FNP Fryslân - Disclaimer