Frysk & Liwwarders wichtich!

Ôfrûne wiken is dêr nettsjinsteande dat alle gearkomsten sa folle mooglik wer digitaal binne yn de rie fan Ljouwert dochs hurd wurke: De fraksje fan FNP Ljouwert hat, mei stipe fan álle partijen út de rie, dúdlik meitsje kinnen dat meartaligens ek seker yn Ljouwert tige wichtich is.Taal LWD

2021 FNP Fryslân - Disclaimer