FNP yn ferset tsjin trochsleine regeljouwing

“It moat net gekker wurde! Kom net oan ús doarpsfeesten, keatspartijen, oktoberfesten, iepenloftspullen, tintfeesten en festivals!” seit Jan-Willem Tuininga, fraksjefoarsitter FNP Ljouwert.

UPDATE 05-11-2021

Gedeputeerde Douwe Hoogland laat nu in een schriftelijke verklaring weten dat het beleid met het oog op alle commotie wordt ingetrokken. ,,Even terug naar af", zegt woordvoerder Peter van den Meerschaut. ,,De geluiden uit de gemeenschap waren van dien aard, dat we het nog eens goed tegen het licht moeten houden."  

Het complete artikel lees je op LC.nl

Al skoften ferset de FNP him tsjin de trochsleine regeljouwing dy't it foar frijwilligersorganisaasjes dreech makket om foar de mienskip wichtige eveneminten te organisearjen.

In grut stik yn de Ljouwerter Krante fan ‘e wike makket dúdlik dat nije beliedsregels fan de provinsje Fryslân it organisaasjes fan bygelyks doarpsfeesten, dy't it al dreech hiene al it papierwurk klear te krijen, it no praktysk ûnmooglik meitsje om wat te organisearjen. Hja moatte 6 moanne yn it foar ekologysk ûndersyk dwaan nei de ympakt fan it evenemint op de omjouwing en de dêryn wenjende soarten.

Lês hjir fierder.

FNP 2 2021 pdf grafie115

2021 FNP Fryslân - Disclaimer