Moetsje ús top 7

Us advyslist mei kandidaten foar de gemeenteriedsferkiezings 2022 is klear!

FRYSK | Badmaster, studint, ûndernimmer, dosint of agrariër; de kandidaten op ús advyslist nimme in protte kunde en kennis mei nei de gemeenteriedsferkiezings fan 2022. Boppedat komme se rûnom wei; fan Koarnjum oant Grou en fan Liwwadden oant Mantgum. Sy stelle harren ynkoarten graach oan dy foar!

Us top 7 (fan links nei rjochts): Hinke Roorda (Ljouwert), Janneke de Boer (Weidum), Jan-Willem Tuininga (Stiens), Lyda Veldstra-Lantinga (Grou), Edward Kooistra Bahnerth (Liwwadden), Irene van Breemen-Schneider (Grou) & Bauke Beert Keizer (Koarnjum).


NEDERLANDS | Badmeester, student, ondernemer, docent of agrariër; de kandidaten op onze advieslijst nemen een breed scala kennis en kunde mee naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ze wonen bovendien in alle hoeken van onze gemeente; van Koarnjum tot Grou en van Liwwadden tot Mantgum. Ze stellen zich binnenkort graag aan je voor!

Onze top 7 (van links naar rechts): Hinke Roorda (Ljouwert), Janneke de Boer (Weidum), Jan-Willem Tuininga (Stiens), Lyda Veldstra-Lantinga (Grou), Edward Kooistra Bahnerth (Liwwadden), Irene van Breemen-Schneider (Grou) & Bauke Beert Keizer (Koarnjum).

IMG 4780

2021 FNP Fryslân - Disclaimer