Takomst toeristysk platfoarm Bestemming Noardwest

De FNP fraksje hat skriftelike fragen stel oer de takomst fan it toeristysk platfoarm Bestimming Noard-West. Er binne grutte soargen oer de takomst

"Fragen oer de takomst foar Bestemming Noardwest " (Lyda Veldstra)

Sawol yn de Leeuwarder Courant as yn it Friesch Dagblad hawwe artikels stien oer it toeristysk platfoarm Bestimming Noard-West.

De FNP fraksje makket har grutte soargen oer de takomst fan dat Platfoarm.  

Tsjinwurking fan út gemeente Ljouwert en tal fan burokratyske easken soargje der foar dat de enerzjy net lizze kin wêr't dizze heart. Nammentlik it op de kaart setten fan de regio.Downloads:
Skriftelike fragen


2021 FNP Fryslân - Disclaimer