14-10-2022 - Moasje Dielmobiliteit

14-10-2022 - Beliedskader Wenje op de doarpen

04-10-2022 - FNP stelt vragen over traagheid bij plaatsing openbare laadpalen

22-09-2022 - Spoeddebat communicatie AZC
“Er zijn veel vragen gesteld, maar er kwamen weer geen antwoorden.”

22-09-2022 - Spoeddebat kommunikaasje AZC
“Der binne in protte fragen steld, mar der kamen gjin antwurden.”

25-08-2022 - Offalbakken rûn Skilhiem, Stiens

22-07-2022 - Simmer

23-06-2022 - Gemeenteried op lokaasje

16-06-2022 - Rêchbonke

12-05-2022 - Wurkbesite Hounspolder

08-04-2022 - Jiergearkomste

30-03-2022 - Ofskied

30-03-2022 - Ynstallaasje

18-03-2022 - Gemeenteriedsferkiezings 2022 | In boppeslach

14-03-2022 - Natoerûnderwiis
Natoer is oeral om ús hinne en begjint gewoan al ast de doar útstapst. Natoer- en miljeu edukaasje sintrum De Klyster lit bern al 26 jier lang yn de kunde komme mei álle siden fan natoer en miljeu. It sintrum yn Damwâld wurdt sûnt 20 jier stjoerd troch Marjolein Staal fan Weidum. Om't wy FNP'ers sels graach mei beide fuotten yn de klaai steane, binne wy benijd nei it geheim achter dizze suksesformule en docht Staal ús út de doeken watfoar ympakt sa'n sintrum hat.

Argyf
2023 FNP Fryslân - Disclaimer