15-04-2021 - FNP leit bom ûnder takomstplan foar Zalen Schaaf: Regels binne regels!
It plan fan Turfmarkt BV, dat troch in seleksjekommisje en it kolleezje fan Ljouwert útroppen is ta bêste idee foar de ferbouwing fan Zalen Schaaf, is te let yntsjinne en moat útsletten wurde. Dat seit Jan Willem Tuininga fan de FNP-fraksje yn de Ljouwerter gemeenteried.

29-09-2020 - FNP fraksje wurdt fersterke mei Irene van Breemen-Schneider (eks 50PLUS)
Irene van Breemen-Schneider giet fan partij 50PLUS oer nei FNP Ljouwert en nimt har riedssit mei nei de FNP. Dat frou van Breemen-Schneider net sitten bliuwt foar de 50PLUS partij, hat te krijen mei ferskillen oan ynsicht en karakters yn dy partij. Sy kan har it best fine yn de stânpunten van de FNP.

08-03-2020 - Mear jild foar muzykferieningen yn Ljouwert
De FNP yn Ljouwert wol dat der struktureel mear jild nei de muzykkorpsen giet. De riedsfraksje sil har ynsette foar de sechstjin muzykferieningen dy't ûnder de SML (Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden) falle. Dy moatte neffens de FNP struktureel mear finansjele stipe krije.

28-11-2019 - Ljouwert, striid tsjin de ferhierdersheffing
Us plattelâddn en lytsere doarpen en stêden moatte kapitalen ôfdrage yn de ferhierdersheffing. It soe it bestjoer yn Ljouwert siere om solidêr mei it efterlân te wêzen en de striid oan te gean tsjin dizze beskamsume heffing.

12-01-2019 - Takomst toeristysk platfoarm Bestemming Noardwest
De FNP fraksje hat skriftelike fragen stel oer de takomst fan it toeristysk platfoarm Bestimming Noard-West. Er binne grutte soargen oer de takomst

14-05-2018 - Fryslân: OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal'
Tiidskrift Locomotie fan ús OSF Earste Keamerfraksje stiet wer online. OSF-foarsitter Durk Stoker fertelt wêrom safolle kiezers op in ûnôfhinklike partij stimme.

11-05-2018 - Fryslân: Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken
De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Schrier fan miljeu oer it skealike komposyt ôffal fan ôfdankte wjukkken fan wynturbines.

10-05-2018 - Fryslân: Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân
FNP, SP, GL en PvdD meitsje har soargen oer lekkaazjes en skea troch de sâltwinning. Oanlieding om fragen te stellen. Yn Grinslân jildt no ekstra tafersjoch op de sâltwinning. Hoe sit dat yn Fryslân?

21-04-2018 - Fryslân: Frijbûtser fan april no online
It haadbestjoer nûget de leden foar de Algemiene Ledegearkomste op 25 maaie. Wat der allegear te bepraten is stiet foar op dizze Frijbûtser.

16-04-2018 - Fryslân: FNP: Katalaanske politike finzenen frij
Landshut (Beieren) - De FNP hat op it jierlikse kongres fan Europarlemintspartij EFA yn Landshut in resolúsje stipe tsjin it steatsgeweld en de repressy yn Spanje. Dat hâldt ûnder oare yn dat opholden wurde moat mei polityk basearre rjochtssaken, dat fûnemintele minskerjochten net mear skeind wurde, dat politike finzenen frijlitten wurde moatte en dat demokratysk keazen Katalaanske parlemintsleden wer frij nei harren lân ta reizgje kinne.

13-04-2018 - Fryslân: Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018
Landshut (Beieren) - De moasje fan de FNP foar mear bioferskaat en earlik lean foar de boeren yn it nije Europeesk lânboubelied is unanym oannommen. Dat barde op it jierlikse kongres fan de Europarlemintspartij EFA yn Landshut (Beieren). Mei de moasje fan de FNP sille Europarlemintariërs fan de EFA no oan de slach.

06-04-2018 - Fryslân: FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied
De FNP is fan miening dat yn it nije Europeesk lânboubelied (CAP) 2020 it bioferskaat yn de lânbou stimulearre wurde moat. De boeren moatte dêr in earlik ynkommen foar krije.

28-03-2018 - Fryslân: Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion
Wopke Veenstra: geane de ôfspraken mei de regio oer de gaswinning fan de NAM ien op ien oer nei Vermilion?

27-03-2018 - Fryslân: FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân
Okkerdeis die bliken dat der in tafaller is fan 81 miljoen by de oanbesteging fan it wurk oan de Ofslútdyk. Steateleden Johan Tjalsma (CDA) en Klaas Fokkinga (FNP) tsjinje in moasje yn.

26-03-2018 - Fryslân: Jild Waadfûns behâlde foar de regio
Jild fan it Waadfûns moat ek nei 2026 beskikber bliuwe foar de regio. Dat fynt de FNP yn Provinsjale Steaten. Steatelid Wopke Veenstra komt mei in moasje hjiroer yn de gearkomste fan 28 maart.

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer