Riedsleden

 

 

Jan Willem Tuininga

Aldlânsdyk 51
9051 DC Stiens
06 42149336
jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

 

Portefúlje:

 

Jan Willem Tuininga lyts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyda Veldstra-Lantinga 
De Koffe 6 
9001 GW Grou  
0566 624360 
lyda.lantingaleeuwarden.nl 

 

 

 

 

   

Iepen fraksjegearkomsten

 

De fraksje komt alle moandeis - útsein de skoalfakânsjes - om 19:00 oere byelkoar op it stedhûs oan it Hofplein yn Ljouwert. Jo binne wolkom is oant 19:30. Wol graach jo kommen yn 't foar trochjaan oan fraksjefoarsitter,

Jan Willem Tuininga: jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer