iedsleden

 

 

Fraksjefoarsitter Jan Willem Tuininga Stiens

 

 

Jan Willem Tuininga fnp ljouwert

 

Portefúlje:Fierder:

 

 

 

Kontakt:

E-Post: jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

Tillefoan: 06 42149336        

Riedslid Lyda Veldstra-Lantinga Grou

 

lyda veldstra fnp ljouwert

 

Portefúlje:Fierder:

 

 

 

Kontakt:

E-Post: lyda.lantingaleeuwarden.nl

Tillefoan: 0566-624360 

 

Riedslid Irene van Breemen-Schneider Grou

 

Irene van Breemen-Schneider fnp ljouwert

 

Portefúlje:

 

Fierder:

 

 

 

Kontakt:

E-Post:irene.vanbreemen-schneiderleeuwarden.nl

Tillefoan:  

 

 

 

Skaadfraksje

 

Lid Hinke Roorda Ljouwert

 

Hinke Roorda

 

Portefúlje:Fierder:

 

 

 

Kontakt:

E-Post: hinke.roordaleeuwarden.nl

Tillefoan: 06 51429959       


Lid Folkert Dijkstra Stiens

 

Folkert Dijkstra fnp ljouwert

 

Portefúlje:Fierder:

 

 

 

Kontakt:

E-Post: folkert.dijkstraleeuwarden.nl

Tillefoan: 058-2573713          

 

 

Lid Edward Kooistra Ljouwert

 

Folkert Dijkstra fnp ljouwert

 

Portefúlje:

 

Fierder:

 

 

 

Kontakt:

E-Post: Edward.kooistraleeuwarden.nl

Tillefoan:  


  

Iepen fraksjegearkomsten 

 

De fraksje komt alle moandeis - útsein de skoalfakânsjes - om 19:00 oere byelkoar op it stedhûs oan it Hofplein yn Ljouwert. Jo binne wolkom oant 19:30. Wol graach jo kommen yn 't foar trochjaan oan fraksjefoarsitter,

Jan Willem Tuininga: jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer