Riedsleden

 

Jan Willem Tuininga

Aldlânsdyk 51
9051 DC Stiens
06 42149336
jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

 

Lyda Veldstra-Lantinga
De Koffe 6
9001 GW Grou 
0566 624360
lyda.lantingaleeuwarden.nl

 

   

Iepen fraksjegearkomsten

 

De fraksje komt alle moandeis - útsein de skoalfakânsjes - om 19:00 oere byelkoar op it stedhûs oan it Hofplein yn Ljouwert. Jo binne wolkom is oant 19:30. Wol graach jo kommen yn 't foar trochjaan oan fraksjefoarsitter,

Jan Willem Tuininga: jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer