05-02-2019 - Ledegearkomste FNP Ljouwert
Hjirby nûgje wy jo fan herte út foar ús ledegearkomste op
tongersdei 7 febrewaris o.s. om 20.00 oere yn Kafee It Wapen fan
Baarderadiel, Sluytermanwei 2, 9023AB Jorwert

2021 FNP Fryslân - Disclaimer