Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
08-03-2020

Mear jild foar muzykferieningen yn Ljouwert

De FNP yn Ljouwert wol dat der struktureel mear jild nei de muzykkorpsen giet. De riedsfraksje sil har ynsette foar de sechstjin muzykferieningen dy't ûnder de SML (Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden) falle. Dy moatte neffens de FNP st ...

FNP Fryslan
28-11-2019

Ljouwert, striid tsjin de ferhierdersheffing

Us plattelâddn en lytsere doarpen en stêden moatte kapitalen ôfdrage yn de ferhierdersheffing. It soe it bestjoer yn Ljouwert siere om solidêr mei it efterlân te wêzen en de striid oan te gean tsjin dizze beskamsum ...

FNP Fryslan
12-01-2019

Takomst toeristysk platfoarm Bestemming Noardwest

De FNP fraksje hat skriftelike fragen stel oer de takomst fan it toeristysk platfoarm Bestimming Noard-West. Er binne grutte soargen oer de takomst ...

FNP Fryslan
14-05-2018

Fryslân: OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal'

Tiidskrift Locomotie fan ús OSF Earste Keamerfraksje stiet wer online. OSF-foarsitter Durk Stoker fertelt wêrom safolle kiezers op in ûnôfhinklike partij stimme. ...

FNP Fryslan
11-05-2018

Fryslân: Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken

De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Schrier fan miljeu oer it skealike komposyt ôffal fan ôfdankte wjukkken fan wynturbines. ...

FNP Fryslan
10-05-2018

Fryslân: Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân

FNP, SP, GL en PvdD meitsje har soargen oer lekkaazjes en skea troch de sâltwinning. Oanlieding om fragen te stellen. Yn Grinslân jildt no ekstra tafersjoch op de sâltwinning. Hoe sit dat yn Fryslân? ...

FNP Fryslan
21-04-2018

Fryslân: Frijbûtser fan april no online

It haadbestjoer nûget de leden foar de Algemiene Ledegearkomste op 25 maaie. Wat der allegear te bepraten is stiet foar op dizze Frijbûtser. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2020 FNP Fryslân - Disclaimer