Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Zalen sc
15-04-2021

FNP leit bom ûnder takomstplan foar Zalen Schaaf: Regels binne regels!

It plan fan Turfmarkt BV, dat troch in seleksjekommisje en it kolleezje fan Ljouwert útroppen is ta bêste idee foar de ferbouwing fan Zalen Schaaf, is te let yntsjinne en moat útsletten wurde. Dat seit Jan Willem Tuininga fan de F ...

FNP Fryslan
29-09-2020

FNP fraksje wurdt fersterke mei Irene van Breemen-Schneider (eks 50PLUS)

Irene van Breemen-Schneider giet fan partij 50PLUS oer nei FNP Ljouwert en nimt har riedssit mei nei de FNP. Dat frou van Breemen-Schneider net sitten bliuwt foar de 50PLUS partij, hat te krijen mei ferskillen oan ynsicht en karakters yn dy partij. ...

FNP Fryslan
08-03-2020

Mear jild foar muzykferieningen yn Ljouwert

De FNP yn Ljouwert wol dat der struktureel mear jild nei de muzykkorpsen giet. De riedsfraksje sil har ynsette foar de sechstjin muzykferieningen dy't ûnder de SML (Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden) falle. Dy moatte neffens de FNP st ...

FNP Fryslan
28-11-2019

Ljouwert, striid tsjin de ferhierdersheffing

Us plattelâddn en lytsere doarpen en stêden moatte kapitalen ôfdrage yn de ferhierdersheffing. It soe it bestjoer yn Ljouwert siere om solidêr mei it efterlân te wêzen en de striid oan te gean tsjin dizze beskamsum ...

FNP Fryslan
12-01-2019

Takomst toeristysk platfoarm Bestemming Noardwest

De FNP fraksje hat skriftelike fragen stel oer de takomst fan it toeristysk platfoarm Bestimming Noard-West. Er binne grutte soargen oer de takomst ...

FNP Fryslan
14-05-2018

Fryslân: OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal'

Tiidskrift Locomotie fan ús OSF Earste Keamerfraksje stiet wer online. OSF-foarsitter Durk Stoker fertelt wêrom safolle kiezers op in ûnôfhinklike partij stimme. ...

FNP Fryslan
11-05-2018

Fryslân: Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken

De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Schrier fan miljeu oer it skealike komposyt ôffal fan ôfdankte wjukkken fan wynturbines. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2021 FNP Fryslân - Disclaimer