Ús blochs en podcasts

NIJSFNP Fryslan Hessel-op e skille
19-01-2022

Wa't neat seit, praat net mei

"Dyn stim yn de polityk is belangryk. It belied wat troch grutte minsken betocht wurdt, hat streekrjocht ynfloed op dyn libben no én letter. Dy folwoeksenen sjogge de saken soms folslein oars as dy. Do hast no en skylk oare belangen." ...


FNP Fryslan Jan willem
01-01-2022

Eefkes foarstelle: 1 fan 10

Fan taksysjauffeur oant dosint, fan studint oant badmaster; moetsje ús nûmers 10 oant en mei 1! De kandidaten op ús advyslist foar de gemeenteriedsferkiezings komme rûnom wei; fan Grou oant Stiens en fan Mantgum oant Koarnju ...

FNP Fryslan 2 lyda veldstralantinga1
30-12-2021

Eefkes foarstelle: 2 fan 10

Fan badmaster oant dosint, fan studint oant badmaster; moetsje ús nûmers 10 oant en mei 1! De kandidaten op ús advyslist foar de gemeenteriedsferkiezings komme rûnom wei; fan Mantgum oant Koarnjum en fan Stiens oant Grou. Sy ...

FNP Fryslan Hinke
27-12-2021

Eefkes foarstelle: 3 fan 10

Fan studint oant dosint, fan taksysjauffeur oant badmaster; moetsje ús nûmers 10 oant en mei 1! De kandidaten op ús advyslist foar de gemeenteriedsferkiezings komme rûnom wei; fan Ljouwert oant Mantgum en fan Grou oant Stien ...

FNP Fryslan Fotot janneke voor multimedia
22-12-2021

Eefkes foarstelle: 4 fan 10

Fan badmaster oant dosint, fan taksysjauffeur oant ûndernimmer; moetsje ús nûmers 10 oant en mei 1! De kandidaten op ús advyslist foar de gemeenteriedsferkiezings komme rûnom wei; fan Weidum oant Koarnjum en fan Stiens ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2022 FNP Fryslân - Disclaimer