Logo FNP

FNP Ljouwert

Frysk | Nederlands

FNP Ljouwert

Frysk | Nederlands
20-09-2017 - Ljouwert: woansdei 20 septimber o.s. sil it 7e praathûs fan de FNP fraksje plakfine.
Woansdei 20 septimber 2017 fan 15.30 - 17.30 oere binne jo/jimme
wolkom yn Grand Café " De Friesche club " , Ruiterskwartier
57, 8911 BP Ljouwert.

24-07-2017 - Fryslân: Simmerfakânsje 2017
Yn ferbân mei it simmerreses binne it Partijhûs en de fraksjekeamer op it Provinsjehûs ticht. Wy geane op 4 septimber wer iepen.

21-07-2017 - Fryslân: Kâns net slûpe litte op oankeap natuergrûn Achtkarspelen
De Provinsje moat syn foarrangsposysje opeaskje by de oankeap fan perselen foar nije natuer yn Achtkarspelen-Súd. Dat wol steatelid Wopke Veenstra fan de FNP berikke mei skriftlike fragen oan Deputearre Steaten. Oanlieding is de frije ferkeap fan oerbleaune perselen yn it gebiet troch it Ryk .

19-07-2017 - Fryslân: Hannen ôf fan Schilkampen
De FNP en de Partij voor de Dieren wolle net dat der in fargeul dwers troch natuergebiet Schilkampen yn Ljouwert oanlein wurdt. In gebiet hat in grutte rykdom fan fûgelsoarten en der húsmannet in grutte koloanje fan briedende kobben (kokmeeuw). Dat makket it gebiet unyk yn de stêd.

14-07-2017 - Fryslân: FNP wol opbringsten ferkearskontrôles brûke foar ferbetterjen feiligens
De FNP wol dat it jild dat fertsjinne wurdt mei trajektkontrôles en flitspeallen op provinsjale Fryske diken net ferdwynt nei Den Haach. Yn de eagen fan de FNP soenen de opbringsten fan dy ferkearskontrôles krekt ynvestearre wurde moatte yn de feiligens fan de eigen provinsjale wegen. De systematyk om mei ferkearskontrôles de steatskas te spekken moat ophâlde, fynt de Steatefraksje.

11-07-2017 - Fryslân: FNP: ynternasjonale oanpak guozzeskea
De oanpak fan de guozzeskea moat op de lange termyn komme troch ynternasjonale gearwurking. Spesifike maatregels foar de winterguozzen binne dêrby foar Fryslân it wichtichste. Dat stelt de fraksje fan de FNP mei in moasje yn Provinsjale Steaten.

06-07-2017 - Fragen FNP Ljouwert oan it kollege fan B&W oer de oerlêst en fertraging fan it wurk oan de tagongswei fan Reduzum
FNP Ljouwert hat oan it kollege fan B&W opheldering frege oer de oerlêst en fertraging fan it wurk oan de tagongsdyk fan Reduzum. De minsken moatte bûten it doarp parkeare, ek op plakken wêr it einliks net past. Boppedat is it, foaral bij wiet waar, in grutte baggerboel.

28-06-2017 - Ljouwert: 6e Praathûs FNP Ljouwert

26-06-2017 - Fryslân: Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken
De Stifting bepleitet al jierren om de subsydzje meigroeie te litten mei it tal tsjerken, leit direkteur Gerhard Bakker út. "It tal tsjerken is mei 25% groeid, mar de subsydzje is gelyk bleaun. Dat begjint hieltyd mear te knipen. Wy binne dan ek bliid mei it inisjatyf fan de FNP."

14-06-2017 - Fryslân: 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny
De nije partijfoarsitter fan de FNP jout yn syn yntreerede oan wat wy fan him ferwachtsje kinne. Fierder yn dizze edysje it ferslach fan de ALG op 19 maaie, de grutte punten fan de FNP yn de Steaten en oer de kandidatelist fan FNP Ljouwert.

Argyf

Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2017 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)